افزودن ظرفیت باتری تبلت تا 5 برابر

افزایش ظرفیت باتری تبلت

افزایش حجم باتری تبلت

افزایش مدت شارژدهی تبلت